Cày thuê: Chăm acc Ghenshin Impact

Nhập thông tin Chăm acc Ghenshin Impact
Hướng dẫn Chăm acc Ghenshin Impact

Bao gồm: Uỷ thác, xã nhựa, nhật ký, build char, up weap, nhận xu ấm... 

Liên hệ fanpage nếu cần hỗ trợ

Video hướng dẫn